Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวเนาวรัตน์ เสาธงใหญ่
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายสาโรจน์ ยีมิน
ครูผู้ดูแลเด็ก(คศ.2)
Responsive image
Responsive image
นางสุรีย์พร มะตัง
ครูผู้ดูแลเด็ก(คศ.2)
Responsive image
นางฮาบีบะห์ มะมา
ผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.1)
Responsive image
Responsive image
นางอาพร ดิเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.1)
Responsive image
นางสาวอริศรา โซ๊ะเฮง
ผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.1)
Responsive image
Responsive image
นางสาวเยาวนารถ บุญมาเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.1)
Responsive image
Responsive image
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นางสาวสาคร จันทร์แจ้ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวรจนา สะลาหมัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวนัยนา โซ๊ะเฮ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นาวสาวรัตนา มะมา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอพินยา มะตัน
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาววีณา โซ๊ะเฮง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสุจิตรา มะลิวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุปราณี วิศิษฏ์รัตนวาทิน
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวศันสนีย์ ปิ่นทอง
ผู้ดูแลเด็ก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th