Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ฟารีดาขนมหวาน
Responsive image
ฟารีดาขนมหวาน

สินค้า OPC ปี 2553 ระดับ 4 ดาว
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code) :
240305 - B002
รหัสโอทอป (OPC) : 24030020
ผลิตภัณฑ์ (Product) : เค้กชิฟฟ่อน (4 ดาว ปี 2553)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เค้กชิฟฟ่อน (รหัสโอทอป 240300205301) (OPC53 CC4Stars)
สถานที่จำหน่าย :
กลุ่มฟารีดาขนมหวาน
9/1 คลอง 15 หมู่ 9 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170

ติดต่อ : นายสนั่น  ดีเจริญ
โทร : 08-9527-9311

ที่ตั้ง
   บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 9 บ้านคลอง 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170 โทร. 08-0560-2400

ประวัติความเป็นมา
   หลังจากน้ำท่วมเมื่อ ปี 2533 ได้เริ่มปลูกสวนมะพร้าว เมื่อมะพร้าวออกผลเป็นจำนวนมากจึงนำไปขาย แต่มะพร้าวราคาตกต่ำ จึงมีความคิดที่จะแปรรูปเป็นขนมหวานชนิดต่างๆ ออกขายก็พอที่จะขายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีผลิตภัณฑ์ หลายชนิด ต่อมาในปี 2544 จึงรวมกลุ่มชาวบ้านจาก 2 - 3 คน เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จนปัจจุบันนี้มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจำนวน 15 คน

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้ 
   เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมหวาน ชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ มีการสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เด่นขึ้นชื่อในแหล่งเรียนรู้กลุ่มฟารีดา - ขนมหวาน ก็คือ เค้กฝอยทอง ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับห้าดาว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นที่ร่ำลือถึงความอร่อย อาทิเช่น ข้าวเหนียวตัด ตะโก้เผือก ได้การจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ยากจน และผู้ที่มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์
   1. เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทำขนมหวาน
   2. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำขนม
   3. เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านการทำขนมหวานให้ผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพเสริม
   4. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
   5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีรู้จักเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน

การบริหารจัดการ
   นายสนั่น  ดีเจริญ เป็นประธานจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน ใช้วัตถุดิบในชุมชน เป็นหลักมีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นนวตกรรมของชุมชน สร้างเป็นรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ มีกระบวนการเรียนรู้แบบ บรูณาการ เน้นการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว และชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก

องค์ความรู้
   การทำขนมไทย และการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมไทยชนิดต่างๆ

เทคนิคในการทำขนมไทย
   การทำขนมหวานไทยให้ดี ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง คือ ต้องมีใจรัก ชอบทำมีความอดทนตั้งใจมีความพิถีพิถัน ในการประดิษฐ์ให้ขนมมีรูปร่างที่น่ารับประทาน ขนมหวานไทยบางชนิดต้องฝึกทำหลายๆ ครั้งจึงจะได้ลักษณะที่ดีประสบการณ์ และความชำนาญในการทำบ่อยๆ ผู้ประกอบขนมหวานไทย จะประสบความสำเร็จในการทำ การทำขนมหวานไทยของคนรุ่นก่อนๆ จะใช้การกะส่วนผสมจากความเคยชินที่ทำบ่อยๆ สัดส่วนของขนมจะไม่แน่นอนและยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กันเฉพาะ ภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันขนมหวานไทยได้วิวัฒนาการให้ทัดเทียมกับขนมนานาชาติ มีสูตรที่แน่นอน มีสัดส่วนของส่วนผสม และวิธีทำที่บอกไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นผู้ประกอบขนมหวานไทยเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน

หน่วยงานที่สนับสนุน
   1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
   3. พัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

หมายเหตุ : ภาพจากการคัดสรร OPC 2553 ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2554