Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ฟารีดาขนมหวาน
Responsive image
ฟารีดาขนมหวาน

สินค้า OPC ปี 2553 ระดับ 4 ดาว
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code) :
240305 - B002
รหัสโอทอป (OPC) : 24030020
ผลิตภัณฑ์ (Product) : เค้กชิฟฟ่อน (4 ดาว ปี 2553)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เค้กชิฟฟ่อน (รหัสโอทอป 240300205301) (OPC53 CC4Stars)
สถานที่จำหน่าย :
กลุ่มฟารีดาขนมหวาน
9/1 คลอง 15 หมู่ 9 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170

ติดต่อ : นายสนั่น  ดีเจริญ
โทร : 08-9527-9311

ที่ตั้ง
   บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 9 บ้านคลอง 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170 โทร. 08-0560-2400

ประวัติความเป็นมา
   หลังจากน้ำท่วมเมื่อ ปี 2533 ได้เริ่มปลูกสวนมะพร้าว เมื่อมะพร้าวออกผลเป็นจำนวนมากจึงนำไปขาย แต่มะพร้าวราคาตกต่ำ จึงมีความคิดที่จะแปรรูปเป็นขนมหวานชนิดต่างๆ ออกขายก็พอที่จะขายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีผลิตภัณฑ์ หลายชนิด ต่อมาในปี 2544 จึงรวมกลุ่มชาวบ้านจาก 2 - 3 คน เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จนปัจจุบันนี้มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจำนวน 15 คน

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้ 
   เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมหวาน ชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ มีการสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เด่นขึ้นชื่อในแหล่งเรียนรู้กลุ่มฟารีดา - ขนมหวาน ก็คือ เค้กฝอยทอง ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับห้าดาว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นที่ร่ำลือถึงความอร่อย อาทิเช่น ข้าวเหนียวตัด ตะโก้เผือก ได้การจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ยากจน และผู้ที่มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์
   1. เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทำขนมหวาน
   2. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำขนม
   3. เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านการทำขนมหวานให้ผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพเสริม
   4. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
   5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีรู้จักเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน

การบริหารจัดการ
   นายสนั่น  ดีเจริญ เป็นประธานจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน ใช้วัตถุดิบในชุมชน เป็นหลักมีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นนวตกรรมของชุมชน สร้างเป็นรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ มีกระบวนการเรียนรู้แบบ บรูณาการ เน้นการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว และชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก

องค์ความรู้
   การทำขนมไทย และการใช้อุปกรณ์ในการทำขนมไทยชนิดต่างๆ

เทคนิคในการทำขนมไทย
   การทำขนมหวานไทยให้ดี ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง คือ ต้องมีใจรัก ชอบทำมีความอดทนตั้งใจมีความพิถีพิถัน ในการประดิษฐ์ให้ขนมมีรูปร่างที่น่ารับประทาน ขนมหวานไทยบางชนิดต้องฝึกทำหลายๆ ครั้งจึงจะได้ลักษณะที่ดีประสบการณ์ และความชำนาญในการทำบ่อยๆ ผู้ประกอบขนมหวานไทย จะประสบความสำเร็จในการทำ การทำขนมหวานไทยของคนรุ่นก่อนๆ จะใช้การกะส่วนผสมจากความเคยชินที่ทำบ่อยๆ สัดส่วนของขนมจะไม่แน่นอนและยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กันเฉพาะ ภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันขนมหวานไทยได้วิวัฒนาการให้ทัดเทียมกับขนมนานาชาติ มีสูตรที่แน่นอน มีสัดส่วนของส่วนผสม และวิธีทำที่บอกไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นผู้ประกอบขนมหวานไทยเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน

หน่วยงานที่สนับสนุน
   1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
   3. พัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

หมายเหตุ : ภาพจากการคัดสรร OPC 2553 ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2554