Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.พ. 3107 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
19 เม.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
01 เม.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564
09 ก.พ. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศสภา ฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
01 ต.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
27 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยการเสริมผิวลาดยางในเขตพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ หมู่ที่ 7,8.9 และหมู่ที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสิบห้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 13 ทางเข้า กศน. กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้รำักษ์ อำภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเช
25 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลบึงน้ำรักษ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรจรไม่น้อยกว่า 2,160 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน
13 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
01 มิ.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว อบต.บึงน้ำรักษ์ ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th