Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เกษตรรุ่งเรือง หมดเรื่องสารพิษ ชีวิตสุขอุดม คมนาคมสบาย รายได้เพิ่มพูน”

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
            ​องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์เป็น อบต.ขนาดกลาง มีประชากรราว 8,159 คน มีพื้นที่ขนาด 49.5 ตารางกิโลเมตร มีขนาดกว้างของพื้นที่ประมาณ 4.04 กิโลเมตร ยาวเฉลี่ยประมาณ 15.80 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประมาณ 30 กิโลเมตร จึงได้กำหนดพันธกิจหรือภารกิจหลักในการพัฒนาดังนี้
1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ส่งเสริม การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งและสร้างความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบภาคประชาชน
2. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้ สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากหน่วยงาน ต่างๆ
3. ส่งเสริมสังคมเข้มแข็งมีดุลยภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีความ สมานฉันท์และเอื้ออาทร ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ความ หลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงของชุมชน
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการประสาน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แบบรวดเร็วและชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th