Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ระยะทาง 30 กิโลเมตร

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 49.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,937.50 ไร่

ภูมิประเทศ
   เป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1 - 9 เมตร เป็นส่วนใหญ่มีลำคลองซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปีไม่มีป่าไม้ และภูเขา เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
จดเขต ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จดเขต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จดเขต ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จดเขต แขวงคลองสิบสอง ก.ท.ม./ ตำบลชุมชน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เขตการปกครอง
   จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
     - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-15
     - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน - หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ -

ประชากร
   มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  8,623  คน
     - ชาย  จำนวน  4,297  คน
     - หญิง จำนวน  4,326  คน
    มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,098  ครัวเรือน
      (ข้อมูลประชากรตำบลบึงน้ำรักษ์ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

 
ตำบล/หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม  จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
บ้านคลองหกวา
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 14
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลอง 15
บ้านคลองหกวา
บ้านคลองหกวา
310
482
229
68
89
289
213
237
375
432
478
414
342
150
189
288
485
195
87
97
339
247
244
377
442
478
372
316
177
181
598
967
424
155
186
628
460
481
752
874
956
786
658
327
370
172
192
152
59
58
165
117
115
181
175
203
193
42
84
89


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th