Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาสามปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบปร... (10 ต.ค. 2560)  
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (20 ก.พ. 2560)  
ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การรบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธร... (20 ก.พ. 2560)  
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (20 ก.พ. 2560)
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (20 ก.พ. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 (07 ธ.ค. 2559)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 (21 พ.ย. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2559 (10 พ.ย. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ... (23 ส.ค. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ... (04 ส.ค. 2559)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2559 (22 ก.ค. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (07 ก.ค. 2559)
พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 6 (07 มิ.ย. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่เ... (30 พ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (28 พ.ค. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (18 พ.ค. 2559)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (02 พ.ค. 2559)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 (10 ก.พ. 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (05 ก.พ. 2559)
สมุดภาพ Infographics (04 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)  

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)  

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท... (04 ม.ค. 2559)  

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน... (07 พ.ค. 2558)

โครการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ... (27 ก.พ. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ม.ค. 2558)

โครงการ “เวทีประชาคมเพื่... (07 ก.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (07 ก.ค. 2557)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคร... (07 ก.ค. 2557)

โครงการกีฬาสัมพันธ์ คน อบ... (27 พ.ค. 2557)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (16 ม.ค. 2557)

โครงการร่วมจิตรปฎิบัติธรร... (13 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเบี... (12 ต.ค. 2555)

โครงการไข่ไอโอดีนเสริมสร้... (28 มิ.ย. 2555)

(28 มิ.ย. 2555)

โครงการประเพณีแข่งเรือพาย... (28 มิ.ย. 2555)

โครงการ อบต.บึงน้ำรักษ์..... (22 มิ.ย. 2555)

โครงการฝึกอบรมวิธีการทำน้... (27 มี.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสิบห้าฝั่งตะวันอ... (15 มี.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก... (13 มี.ค. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอ... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสา... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกล... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒน... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒ... (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลา... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 15 ลบ... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินข... (24 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสิบห้า(ฝั่... (09 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (06 พ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนซอยบริเวณสะพานข้ามคลอง 15 หมู่ที่ 13 (ฝั่งตะวันตก... (21 ส.ค. 2560)
ประมูลงานจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสิบห้า (ฝั่... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 15 หมู่ที่ 13 (ฝั่... (16 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 15 (ฝั่งตะวันตก... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (10 ส.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง มิถุนายน 2560 (04 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th