Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (01 ก.พ. 3107)  
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ (19 เม.ย. 2564)  
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศสภา ฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแ... (09 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยการเสริมผิวลาดยาง... (27 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสิบห้า (ฝั่งตะวันออ... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบ... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล... (13 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง... (01 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA) (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง นัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (27 พ.ค. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (26 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแ... (05 ก.พ. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง นัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (31 ม.ค. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (28 ม.ค. 2563)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง นัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศสภา ฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (28 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วั... (24 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์แ... (01 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมรับบัณฑิตน้อย ศพด.... (19 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมคัดแยกขยะ (29 ก.ค. 2562)

กิจกรรมล้างห้องน้ำ (28 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท... (04 ม.ค. 2559)

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน... (07 พ.ค. 2558)

โครการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ... (27 ก.พ. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ม.ค. 2558)

โครงการ “เวทีประชาคมเพื่... (07 ก.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (07 ก.ค. 2557)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคร... (07 ก.ค. 2557)

โครงการกีฬาสัมพันธ์ คน อบ... (27 พ.ค. 2557)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (16 ม.ค. 2557)

โครงการร่วมจิตรปฎิบัติธรร... (13 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเบี... (12 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีนถนนสายเลียบคลองสิบห้า ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 บางส่วน ตำ... (13 ก.ย. 3105)  
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563-รวมสรุปทั้งปี (03 พ.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศ (E-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ... (25 ก.พ. 2564)
ประกาศ (E-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ... (25 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (31 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (31 ธ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (31 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์โดยการเสริมผิวลาดยางใน... (27 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคล... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10... (11 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (05 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทา... (02 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่่ท... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท... (01 มิ.ย. 2563)
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหัสทางหลวง ฉช ถ.85-003 ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศ (E-bidding) โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่้บาน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศ (E-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้อ... (01 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (13 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (06 ต.ค. 2557)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบร... (25 ก.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบร... (25 ก.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (05 มิ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (02 พ.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th